во

Не можете ли да му најдете на маж ми некоја полесна работа?